Officer list

Board of Directors

as of June 27, 2023

President & Representative Director Kazuhiko Yamaki
Senior Managing Director & Representative Director Takahisa Nakano
Managing Director Nobuo Dotsu
Managing Director Tsutomu Mochizuki
Director Takahiro Tomitori
Outside Director Shinichi Hirano
Director, Full-time Audit and Supervisory Committee Member Eiichi Kato
Outside Director, Full-time Audit and Supervisory Committee Member Satoshi Fujinaga
Outside Director, Audit and Supervisory Committee Member Towa Sueyoshi
Outside Director, Audit and Supervisory Committee Member Wataru Sueyoshi
Outside Director, Audit and Supervisory Committee Member Ayumi Ujihara

Managing Executive Officer

as of June 27, 2023

Shinichi Koyama
Masaaki Nakano
Takumi Aoki

Executive Officer

as of April 1, 2024

Takehiko Watanabe
Eichi Kikuchi
Takehiko Makinodan
Toru Isoda
Toru Miyazawa
Seiji Akutsu
Takeshi Kitagawa
Toshiyuki Tanaka
Atsushi Fujimori
Yasuhiko Kondo
Yasunori Iwasa
Takeo Yotsuzuka
Noriyuki Kawasaki
Tomoya Sato
Toshinaga Horikawa